Helsinki Finnish-American Society, November 2009. Photo by Oski Ritoranta.